Jakie informacje powinien zawierac dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Każdy pracodawca prowadzący działalność, w której istnieje zagrożenie wybuchem zobowiązany jest do stworzenia dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. Wymóg taki wynika przede wszystkim z rozporządzenia jakim jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

kasy fiskalne posnetKasa fiskalna Posnet ERGO - Polkas - Kasy fiskalne, wagi Kraków

Jednocześnie należy zauważyć, że niniejszy obowiązek do polskiego prawodawstwa został wprowadzony poprzez tak zwaną Dyrektywę nowego podejścia, czyli ATEX137.
Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem musi być przygotowany jeszcze przed rozpoczęciem pracy. W przypadku kiedy miejsce pracy albo też urządzenia potrzebne do wykonywania pracy zostaną w znaczny sposób zmienione (rozbudowane czy też przekształcone) taki też dokument musi zostać poddany przeglądowi.
Podstawowym celem tworzenia takich dokumentów jest przede wszystkim ochrona pracowników, którzy pracują w strefach zagrożonych wybuchem. Niniejszy dokument ma skłaniać pracodawców do przeciwdziałania tworzeniu się atmosfery wybuchowej. Jej celem jest także zapobieganie samemu wybuchowi.
Dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem musi być sporządzony wszędzie tam, gdzie na stanowisku pracy istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, na przykład tam, gdzie są takie substancje jak mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami czy też parami.
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać takie informacje jak:
-informacje ogólne, w których powinny się znaleźć oświadczenia a także terminy dotyczące dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
-informacje szczegółowe, w skład których wchodzi ocena zagrożenia a także ryzyka wybuchu, sposoby zapobiegania i przeciwdziałania takiemu wybuchowi, ochrona przed jego skutkami,
-informacje uzupełniające, takie jak protokoły, świadectwa.
Na koniec należy wspomnieć, iż dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem może być połączony z oceną ryzyka.