Normy prawne wobec zabezpieczenia przed wybuchem

W wielu gałęziach przemysłu ale także w wielu innych dziedzinach życia stosowane są lub też magazynowane są substancje, które bezpośrednio lub pośrednio mogą spowodować wybuch pożaru. Niektóre substancje w połączeniu z powietrzem mogą tworzyć bardzo niebezpieczne atmosfery wybuchowe.

Mowa tu przede wszystkich o różnego rodzaju gazach, cieczach, ciałach stałych które charakteryzują się dużym stopniem rozdrobnienia czy pyłach. Dlatego też we wszelkich wypadkach, kiedy tylko jest to możliwe należy bezwzględnie zapobiegać występowaniu atmosfer wybuchowych. Explosion protection to zabezpieczenie przed wybuchem, które powinno przede wszystkim być oparte na odpowiednim dokumencie. Dokument ten należy sporządzić jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem może jednocześnie być sporządzony wraz z oceną ryzyka zawodowego. Zgodnie z istniejącym stanem prawnym, powyższy dokument powinien być bezwzględnie sporządzony przez tych pracodawców, w których zakładach istnieje ryzyko wybuchu pożaru. Niniejsza podstawa prawna wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
Mówiąc o zabezpieczeniu przed wybuchem należy mieć na uwadze przede wszystkim dobrze opracowane warunki ochrony przeciwpożarowej. Należy dokładnie określić wszelkie pomieszczenia, które w jakikolwiek sposób mogą być zagrożone wybuchem. Ponadto należy w określonych pomieszczeniach wyznaczyć strefy zagrożenia wybuchem. Jednocześnie pracodawca powinien mieć graficzną dokumentację klasyfikacyjną. Pracodawca w zabezpieczeniu przed wybuchem przede wszystkim powinien pamiętać o wskazaniu wszelkich czynników jakie mogą w jakikolwiek sposób zainicjować zapłon.
Zabezpieczenie przed wybuchem jest jednym z podstawowych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także stanowi jeden z ważniejszych przepisów unormowań europejskich. Należy pamiętać, że to właśnie obowiązkiem pracodawcy jest ochrona pracowników przed wybuchem w miejscu pracy. To właśnie pracodawca powinien zapewniać odpowiednie warunki w środowisku pracy. Powinien dbać o zdrowie, życie oraz bezpieczeństwo swoich pracowników w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.