Normy zawory bezpieczenstwa

ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz kontrole zdrowia, które musi dokonać wszystek produkt przeznaczony do praktyce w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wynik będzie potrzebował mieć następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Wszystkie dania muszą istnieć przewidziane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) kojarzy się z pozostałymi procedurami: 1. badanie standardu WE - przechodzi na celu zapewnienie, że danie spełnia surowe wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i wartości każdego wytworzonego towaru w obiekcie ustalenia zgody z zasadą, 4. zapewnienie jakości wyrobu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodność z mężczyzną - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w punkcie zabezpieczenia jego zgodzie z mężczyzną określonym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami określonymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w obiekcie przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.