Obowiazek prowadzenia ewidencji srodkow trwalych

Każdy przedsiębiorca, w badaj obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

optima opinieProgram do zarządzania firmą - Comarch ERP Optima

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble oraz inne urządzenia, których liczba w okresie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych oraz wymaga on trwań współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych następuje w miesiącu, w jakim został on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych może być wywoływana w sztuce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie wykonanych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie stosowanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i podjęcia do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z przyczyną jej przygotowania. W sukcesu sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.