Planeta ziemia film

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być doskonała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana jest w pozycji, kiedy nie zachodzą w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia używanie w niej wszystkich standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy istnieją w niej czynniki w perspektywie gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest dodatkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej stale pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeżeli występuje - kieruje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie jest w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi - zachowuje się tylko przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia oraz higieny pracy.