Strefy zagrozenia wybuchem

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w sytuacji, gdy nie występują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia stosowanie w niej wszelkich standardowych produktów.

http://erp.polkas.pl/erp-nowa-jakosc-rozwiazan-aplikacji-erp-w-chmurze/Cloud collaboration - nowa jakość rozwiązań erp w chmurze | Systemy ERP | POLKAS

Natomiast za wybuchową, kiedy występują w niej czynniki w postaci gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem.
Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy:
– strefę 0 – charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w której stale lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,
– strefę 1 – w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania,
– strefę 2 – w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy występuje – utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak:
– strefa 20 – w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy,
– strefa 21 – w której obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie normalnego działania,
– strefa 22 – w której obłok palnego pyłu nie występuje w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi – utrzymuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.