Home Przemysł Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem

written by kamil September 7, 2015

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być uznana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w sytuacji, gdy nie występują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia stosowanie w niej wszelkich standardowych produktów.

rozwiązania chmurowe

Natomiast za wybuchową, kiedy występują w niej czynniki w postaci gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana jest również mianem strefy zagrożonej wybuchem.
Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy:
– strefę 0 – charakteryzuje się tym, iż jest przestrzenią, w której stale lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,
– strefę 1 – w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania,
– strefę 2 – w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy występuje – utrzymuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak:
– strefa 20 – w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy,
– strefa 21 – w której obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie normalnego działania,
– strefa 22 – w której obłok palnego pyłu nie występuje w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi – utrzymuje się wyłącznie przez krótki okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

0 comment

You may also like

Leave a Comment