Unijna dyrektywa eup

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują istnieć osiągnięte przez całe produkty, które są przeznaczone do używania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z poradą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w niektórych krajach członkowskich regulowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może dochodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest połączone z użyciem dowolnego wyniku w rejonach, w których potrafi być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgodności z częściami atex i za dostosowanie danego produktu do ostatnich reguł. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, które znajdują się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem jest owo przestrzeń, gdzie uprawia się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji dostosowuje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wtedy być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu dochodzi w przypadku, jak duża porcja energii płynąca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru trafia do wybuchu, który stanowi duże zagrożenie dla bycia i zdrowia ludzkiego.