Zabezpieczenie przed wybuchem w miejscu pracy

http://erp.polkas.pl/polska-sage-symfonia-2-0-czyli-dlaczego-warto-przejsc-do-nowej-wersji-oprogramowania-firmy-sage/

Każda firma zobowiązana jest do dbania o bezpieczeństwo swoich pracowników. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw, które w swojej działalności korzystają z niebezpiecznych materiałów. Zdrowie i życie ludzi pracujących w takich warunkach powinno być przez pracodawcę wyjątkowo chronione.

“Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej” wymusza na pracodawcy opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (explosion protection documents). Dotyczy to oczywiście tylko przedsiębiorstw, w których stosowane są łatwopalne materiały, mogące wytwarzać atmosfery wybuchowe z powietrzem. Do takich substancji mogą należeć zarówno ciecze, gazy, jak i mocno rozdrobnione ciała stałe, czyli pyły.

Stosując niebezpieczne, łatwopalne substancje, z którymi styczność mają pracownicy, należy w pierwszej kolejności określić pomieszczenia zagrożone wybuchem. Jeśli takowe zostaną już wskazane, należy się zastosować do wspomnianego we wstępie Rozporządzenia Ministra.

Mówi ono o tym, jakie dokumenty powinien przygotować pracodawca. Paragraf 4.4 Rozporządzenia, mówi o tym, że dokonuje on pełnej oceny ryzyka, które jest związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Jest to tzw. “ocena ryzyka”, która obejmuje między innymi następujące elementy:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej,
b) możliwy czas wystąpienia atmosfery wybuchowej,
c) prawdopodobieństwo występowanie oraz uaktywniania się źródeł zapłonu, takich jak wyładowania elektrostatyczne,
d) stosowane przez pracodawcę instalacje, substancje i mieszaniny,
zachodzące pomiędzy nimi procesy i ich wzajemne oddziaływania,
e) przewidywane rozmiary skutku ewentualnego wybuchu .

Ważne jest także uwzględnienie sąsiadujących pomieszczeń, które mogą być w jakiś sposób połączone otworami z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem, choćby poprzez wentylację. W sytuacji zagrożenia, one również nie będą bezpieczne.

Po dokonaniu pełnej oceny ryzyka, pracodawca zobowiązany jest także, zgodnie z paragrafem 7.1 Rozporządzenia, do opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien się składać z kilku zasadniczych części, zawierać spis treści oraz oświadczenia pracodawcy o świadomości ciążących na nim zobowiązań. Do kluczowych elementów dokumentu należą: wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu, opis stosowanych środków zapobiegania wybuchom, informacja o terminach aktualizacji dokumentów, opis stosowanych materiałów palnych, ocena ryzyka wybuchu, możliwe scenariusze wybuchu, a także dokumenty uzupełniające. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien także zawierać grafiki oraz plany obiektu.

W celu sporządzenia prawidłowo wyżej wymienionej dokumentacji warto skorzystać z usług specjalistów. Życie i zdrowie pracowników jest przecież najważniejsze i warto mieć pewność, że prawidłowo dokonaliśmy oceny ryzyka.